Štatúty súťaží

EXKLUZÍVNA SÚŤAŽ O AUTOMOBIL MERCEDES NA VÍKEND A ĎALŠIE SKVELÉ CENY!

Štatút spotrebiteľskej súťaže – podujatie Kino pod hviezdami Bratislava

1. Organizátor súťaže

Slovenská filmová a televízna akadémia, Grösslingová 32, 811 09 Bratislava
zápis: Ministerstvo vnútra SR, VVS/1 – 900/90 -13213, IČO: 31755607, DIČ: 2021544415
IČ DPH: Nie je platca DPH

2. Doba a miesto konania súťaže:
Súťaž prebieha v dobe od 3.8.2021 do 6.8.2021 vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky.

3. Účasť v súťaži a princíp súťaže:

3.1 Súťaže sa môže zúčastniť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).

3.2 Do súťaže sa súťažiaci zapojí splnením nasledovných podmienok: zdieľajte vo svojom instagramovom príbehu fotografiu alebo video z Kina pod hviezdami na Hlavnom námestí v Bratislave. Pripojte hashtag #sutazomercedesnavikend, označte a sledujte instagramové účty @mbslovakia a @kinopodhviezdami.

3.3. Súťažiaci sa do súťaže môže zaradiť opakovane, avšak výhercom sa môže stať len jedenkrát počas celého trvania doby súťaže.

3.4 Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora ako aj ďalších subjektov spolupracujúcich na organizácii súťaže (vrátane osôb v obdobnom vzťahu), ako aj osoby im blízke. V prípade, ak sa výhercom súťaže stane takáto osoba a organizátor sa o tejto skutočnosti pri vynaložení primeranej starostlivosti dozvie, výhra v súťaži jej nebude odovzdaná. Za blízke osoby sa považujú osoby uvedené v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

3.5 Osoby nespĺňajúce podmienky pre účasť v súťaži a/alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že sa takáto osoba aj napriek uvedenému stala účastníkom súťaže a/alebo výhercom súťaže (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), môže byť zo súťaže vylúčená (resp. vyradená) a nemá nárok na výhru, ktorá bez náhrady prepadá v prospech organizátora. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže, a to najmä v prípade, ak bude mať podozrenie, že účastník súťaže dosiahol účasť v súťaži alebo výsledok v súťaži podvodným konaním, konaním v rozpore s pravidlami súťaže alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi (bez ohľadu na skutočnosť či sa bude jednať o konanie účastníka alebo inej osoby). Toto rozhodnutie organizátora je konečné, bez možnosti odvolania.

4. Výhry v súťaži

4.1 Štyroch víťazov originálnych darčekov od Mercedes Benz Slovakia oznámime vždy druhý deň ráno na instagramovom profile @kinopodhviezdami. Automobil Mercedes na víkend majú šancu vyhrať všetci, ktorí sa do súťaže počas Kina pod hviezdami v Bratislave zapojili. Víťaza oznámime 7. augusta na profile @kinopodhviezdami.

4.2 Výherca bude o výhre informovaný organizátorom prostredníctvom komentára pod súťažným príspevkom na Instagramovom profile @kinopodhviezdami najneskôr do 5 pracovných dní od vyžrebovania podľa bodu 4.1 s požiadavkou zaslania kontaktných údajov.

4.3 Odovzdanie výhier bude organizačne zabezpečovať organizátor. Výhra v súťaži bude výhercovi odovzdaná spôsobom a za podmienok dojednaných medzi organizátorom a výhercom. Organizátor je však povinný výhru odovzdať do 14 kalendárnych dní od prijatia kontaktných údajov výhercu. V prípade, ak sa výhru nepodarí výhercovi za dojednaných podmienok odovzdať, nárok výhercu na jej získanie v plnom rozsahu a bez akejkoľvek náhrady zaniká.

4.4 V prípade, že sa výherca do 7 kalendárnych dní od oznámenia výhry neskontaktuje s organizátorom spôsobom uvedeným v oznámení o výhre, stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech organizátora.

5. Súhlas so spracúvaním osobných údajov a autorské práva

5.1 Súťažiaci účasťou v súťaži potvrdzuje súhlas s úplnými pravidlami súťaže, pričom organizátorovi udeľuje súhlas na spracúvanie všetkých ním poskytnutých osobných údajov. Organizátor je oprávnený osobné údaje spracúvať na účel realizácie súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne, na dobu konania súťaže a dobu 3 mesiacov po skončení doby konania súťaže, a je možné ho kedykoľvek odvolať, a to bezplatne, písomne, formou listu obsahujúceho odvolanie súhlasu doručeného organizátorovi. Odvolanie súhlasu počas doby konania súťaže a/alebo do odovzdania výhry v súťaži výhercovi má za následok vylúčenie súťažiaceho zo súťaže a/alebo nemožnosť odovzdať výhru výhercovi v súťaži. Organizátor je oprávnený osobné údaje spracúvať až do odvolania súhlasu s ich spracúvaním alebo do uplynutia doby, na ktorú sa súhlas udeľuje, a po odvolaní súhlasu alebo uplynutí doby, na ktorú sa súhlas udeľuje, zabezpečí ich blokovanie a likvidáciu v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej aj „Zákon“); uvedené pritom nemá vplyv na prípadné povinné spracúvanie alebo archivovanie osobných údajov na základe osobitného právneho predpisu. Súťažiaci má vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom všetky práva ustanovené Zákonom, najmä ustanovením § 28 a súvisiacimi ustanoveniami Zákona (o. i. právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 a nasl. Zákona). Osobné údaje súťažiacich je možné bezplatne zverejniť, s čím súťažiaci účasťou v súťaži výslovne súhlasí. Organizátor je oprávnený osobné údaje spracúvať aj prostredníctvom tretích osôb. Organizátor je oprávnený osobné údaje poskytnúť a/alebo sprístupniť aj tretím osobám, a to za účelom realizácie zasielania a/alebo doručovania výhier výhercom v súťaži.

5.2 Súťažiaci účasťou v súťaži výslovne potvrdzuje, že disponuje všetkými súhlasmi, ktoré v zmysle týchto pravidiel udeľuje. Účastník súťaže má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti so svojou účasťou v súťaži a udelením práv a súhlasov podľa týchto pravidiel vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich a definujúcich ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov. V prípade, ak účastník súťaže svojím konaním v rámci súťaže a/alebo v súvislosti s ňou poruší práva akejkoľvek tretej osoby, je za takéto porušenie plne zodpovedný.

6. Všeobecné podmienky

6.1 Súťaž nie je organizovaná, objednávaná, sponzorovaná, podporovaná, propagovaná, vykonávaná, riadená ani inak prepojená so spoločnosťou Instagram disponujúcou právami k sociálnej sieti Instagram. Údaje, skutočnosti a súhlasy udeľované v rámci súťaže sú udeľované organizátorovi , nie spoločnosti Instagram. Akékoľvek otázky, poznámky alebo podnety súvisiace so súťažou musia byť adresované organizátorovi, nie spoločnosti Instagram. Účastník súťaže berie na vedomie a v plnom rozsahu akceptuje, že spoločnosť Instagram nie je zodpovedná za organizáciu, realizáciu ani komunikáciu súťaže.

6.2 Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj úplný a bezpodmienečný súhlas s týmito úplnými pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

6.3 Súťažiaci berie na vedomie, že výhry v súťažiach môžu podliehať dani z príjmov v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení.

6.4 Účasť v súťaži ani výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Na účasť v súťaži nie je právny nárok.

6.5 Súťažiaci nemajú na základe tejto súťaže a/alebo v súvislosti s ňou nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora než na plnenia výslovne uvedené v týchto pravidlách, pričom aj nárok na tieto plnenia vzniká len za splnenia všetkých pre to ustanovených podmienok v zmysle týchto pravidiel. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora akékoľvek ďalšie plnenia nad rámec výhry výslovne uvedenej v týchto pravidlách.

6.6 Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady. V prípade, ak dôjde k zmenám v pravidlách súťaže, tieto zmeny budú uskutočnené písomne vo forme dodatku k týmto pravidlám súťaže a budú zverejnené na stránkach súťaže. Účinnosť zmien podľa predchádzajúcej vety nastáva okamihom ich zverejnenia podľa predchádzajúcej vety, ak nie je výslovne uvedený neskorší okamih nadobudnutia ich účinnosti.

6.7 Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže, a to najmä v prípade, ak bude mať podozrenie, že účastník súťaže dosiahol účasť v súťaži a/alebo výsledok v súťaži podvodným konaním alebo konaním v rozpore s pravidlami súťaže alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi, ktoré je spôsobilé ovplyvniť výsledky súťaže (bez ohľadu na skutočnosť či sa bude jednať o konanie účastníka súťaže alebo inej osoby). Toto rozhodnutie organizátora je konečné, bez možnosti odvolania.

6.8 Organizátor nezodpovedá za škody ani akékoľvek iné ujmy spôsobené akýmkoľvek konaním alebo nekonaním tretích osôb ani za akékoľvek technické problémy súvisiace so súťažou, najmä problémy pri prevádzke stránok súťaže, problémy na strane prepravcov, telefónnych operátorov alebo iných subjektov. Organizátor s konečnou platnosťou rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže a jej realizácie.

6.9 Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené výhrami v súťaži a/alebo v súvislosti s nimi. Výhercovi nevzniká právo výhru reklamovať. Organizátor si vyhradzuje právo výhry podľa týchto pravidiel nahradiť inými výhrami obdobného typu a odpovedajúcej hodnoty ako aj meniť podmienky odovzdania výhier.

6.10 V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom týchto úplných pravidiel súťaže, platí znenie týchto úplných pravidiel súťaže.


V Bratislave dňa, 30.7.2021

EXKLUZÍVNA SÚŤAŽ O AUTOMOBIL MERCEDES NA VÍKEND A ĎALŠIE SKVELÉ CENY!

Štatút spotrebiteľskej súťaže – podujatie Kino pod hviezdami Košice

1. Organizátor súťaže

Slovenská filmová a televízna akadémia, Grösslingová 32, 811 09 Bratislava zápis: Ministerstvo vnútra SR, VVS/1 – 900/90 -13213, IČO: 31755607, DIČ: 2021544415
IČ DPH: Nie je platca DPH

2. Doba a miesto konania súťaže:

Súťaž prebieha v dobe od 9.8.2021 do 12.8.2021 vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky.

3. Účasť v súťaži a princíp súťaže:

3.1 Súťaže sa môže zúčastniť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).

3.2 Do súťaže sa súťažiaci zapojí splnením nasledovných podmienok: zdieľajte vo svojom instagramovom príbehu fotografiu alebo video z Kina pod hviezdami v Kulturparku v Košiciach. Pripojte hashtag #hviednyvikend, označte a sledujte instagramové účty @mbslovakia a @kinopodhviezdami.

3.3. Súťažiaci sa do súťaže môže zaradiť opakovane, avšak výhercom sa môže stať len jedenkrát počas celého trvania doby súťaže.

3.4 Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora ako aj ďalších subjektov spolupracujúcich na organizácii súťaže (vrátane osôb v obdobnom vzťahu), ako aj osoby im blízke. V prípade, ak sa výhercom súťaže stane takáto osoba a organizátor sa o tejto skutočnosti pri vynaložení primeranej starostlivosti dozvie, výhra vsúťaži jej nebude odovzdaná. Za blízke osoby sa považujú osoby uvedené v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

3.5 Osoby nespĺňajúce podmienky pre účasť v súťaži a/alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že sa takáto osoba aj napriek uvedenému stala účastníkom súťaže a/alebo výhercom súťaže (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), môže byť zo súťaže vylúčená (resp. vyradená) a nemá nárok na výhru, ktorá bez náhrady prepadá v prospech organizátora. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže, a to najmä v prípade, ak bude mať podozrenie, že účastník súťaže dosiahol účasť v súťaži alebo výsledok v súťaži podvodným konaním, konaním v rozpore s pravidlami súťaže alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi (bez ohľadu na skutočnosť či sa bude jednať o konanie účastníka alebo inej osoby). Toto rozhodnutie organizátora je konečné, bez možnosti odvolania.

4. Výhry v súťaži

4.1 Troch víťazov originálnych darčekov od Mercedes-Benz Slovakia oznámime vždy druhý deň ráno na instagramovom profile @kinopodhviezdami. Automobil Mercedes-Benz na víkend

majú šancu vyhrať všetci, ktorí sa do súťaže počas Kina pod hviezdami v Košiciach zapojili. Víťaza oznámime 13. augusta na profile @kinopodhviezdami.

4.2 Výherca bude o výhre informovaný organizátorom prostredníctvom komentára pod súťažným príspevkom na Instagramovom profile @kinopodhviezdami najneskôr do
5 pracovných dní od vyžrebovania podľa bodu 4.1 s požiadavkou zaslania kontaktných údajov.

4.3 Odovzdanie výhier bude organizačne zabezpečovať organizátor. Výhra v súťaži bude výhercovi odovzdaná spôsobom aza podmienok dojednaných medzi organizátorom a výhercom. Organizátor je však povinný výhru odovzdať do 14 kalendárnych dní od prijatia kontaktných údajov výhercu. V prípade, ak sa výhru nepodarí výhercovi za dojednaných podmienok odovzdať, nárok výhercu na jej získanie v plnom rozsahu a bez akejkoľvek náhrady zaniká.

4.4 V prípade, že sa výherca do 7 kalendárnych dní od oznámenia výhry neskontaktuje s organizátorom spôsobom uvedeným v oznámení o výhre, stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech organizátora.

5. Súhlas so spracúvaním osobných údajov a autorské práva

5.1 Súťažiaci účasťou v súťaži potvrdzuje súhlas súplnými pravidlami súťaže, pričom organizátorovi udeľuje súhlas na spracúvanie všetkých ním poskytnutých osobných údajov. Organizátor je oprávnený osobné údaje spracúvať na účel realizácie súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne, na dobu konania súťaže a dobu 3 mesiacov po skončení doby konania súťaže, a je možné ho kedykoľvek odvolať, a to bezplatne, písomne, formou listu obsahujúceho odvolanie súhlasu doručeného organizátorovi. Odvolanie súhlasu počas doby konania súťaže a/alebo do odovzdania výhry v súťaži výhercovi má za následok vylúčenie súťažiaceho zo súťaže a/alebo nemožnosť odovzdať výhru výhercovi v súťaži. Organizátor je oprávnený osobné údaje spracúvať až do odvolania súhlasu s ich spracúvaním alebo do uplynutia doby, na ktorú sa súhlas udeľuje, a po odvolaní súhlasu alebo uplynutí doby, na ktorú sa súhlas udeľuje, zabezpečí ich blokovanie a likvidáciu v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej aj „Zákon“); uvedené pritom nemá vplyv na prípadné povinné spracúvanie alebo archivovanie osobných údajov na základe osobitného právneho predpisu. Súťažiaci má vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom všetky práva ustanovené Zákonom, najmä ustanovením § 28 a súvisiacimi ustanoveniami Zákona (o. i. právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 a nasl. Zákona). Osobné údaje súťažiacich je možné bezplatne zverejniť, s čím súťažiaci účasťou v súťaži výslovne súhlasí. Organizátor je oprávnený osobné údaje spracúvať aj prostredníctvom tretích osôb. Organizátor je oprávnený osobné údaje poskytnúť a/alebo sprístupniť aj tretím osobám, a to za účelom realizácie zasielania a/alebo doručovania výhier výhercom v súťaži.

5.2 Súťažiaci účasťou v súťaži výslovne potvrdzuje, že disponuje všetkými súhlasmi, ktoré v zmysle týchto pravidiel udeľuje. Účastník súťaže má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti so svojou účasťou v súťaži a udelením práv a súhlasov podľa týchto pravidiel vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich a definujúcich ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov. V prípade, ak účastník súťaže svojím konaním v rámci súťaže

a/alebo v súvislosti s ňou poruší práva akejkoľvek tretej osoby, je za takéto porušenie plne zodpovedný.

6. Všeobecné podmienky

6.1 Súťaž nie je organizovaná, objednávaná, sponzorovaná, podporovaná, propagovaná, vykonávaná, riadená ani inak prepojená so spoločnosťou Instagram disponujúcou právami k sociálnej sieti Instagram. Údaje, skutočnosti a súhlasy udeľované v rámci súťaže sú udeľované organizátorovi , nie spoločnosti Instagram. Akékoľvek otázky, poznámky alebo podnety súvisiace so súťažou musia byť adresované organizátorovi, nie spoločnosti Instagram. Účastník súťaže berie na vedomie a v plnom rozsahu akceptuje, že spoločnosť Instagram nie je zodpovedná za organizáciu, realizáciu ani komunikáciu súťaže.

6.2 Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj úplný a bezpodmienečný súhlas s týmito úplnými pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

6.3 Súťažiaci berie na vedomie, že výhry v súťažiach môžu podliehať dani z príjmov v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení.

6.4 Účasť v súťaži ani výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Na účasť v súťaži nie je právny nárok.

6.5 Súťažiaci nemajú na základe tejto súťaže a/alebo v súvislosti s ňou nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora než na plnenia výslovne uvedené v týchto pravidlách, pričom aj nárok na tieto plnenia vzniká len za splnenia všetkých pre to ustanovených podmienok v zmysle týchto pravidiel. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora akékoľvek ďalšie plnenia nad rámec výhry výslovne uvedenej v týchto pravidlách.

6.6 Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady. V prípade, ak dôjde k zmenám v pravidlách súťaže, tieto zmeny budú uskutočnené písomne vo forme dodatku k týmto pravidlám súťaže a budú zverejnené na stránkach súťaže. Účinnosť zmien podľa predchádzajúcej vety nastáva okamihom ich zverejnenia podľa predchádzajúcej vety, ak nie je výslovne uvedený neskorší okamih nadobudnutia ich účinnosti.

6.7 Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže, a to najmä v prípade, ak bude mať podozrenie, že účastník súťaže dosiahol účasť v súťaži a/alebo výsledok v súťaži podvodným konaním alebo konaním v rozpore s pravidlami súťaže alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi, ktoré je spôsobilé ovplyvniť výsledky súťaže (bez ohľadu na skutočnosť či sa bude jednať o konanie účastníka súťaže alebo inej osoby). Toto rozhodnutie organizátora je konečné, bez možnosti odvolania.

6.8 Organizátor nezodpovedá za škody ani akékoľvek iné ujmy spôsobené akýmkoľvek konaním alebo nekonaním tretích osôb ani za akékoľvek technické problémy súvisiace so súťažou, najmä problémy pri prevádzke stránok súťaže, problémy na strane prepravcov, telefónnych operátorov alebo iných subjektov. Organizátor s konečnou platnosťou rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže a jej realizácie.

6.9 Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené výhrami vsúťaži a/alebo v súvislosti s nimi. Výhercovi nevzniká právo výhru reklamovať. Organizátor si vyhradzuje

právo výhry podľa týchto pravidiel nahradiť inými výhrami obdobného typu a odpovedajúcej hodnoty ako aj meniť podmienky odovzdania výhier.

6.10 V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom týchto úplných pravidiel súťaže, platí znenie týchto úplných pravidiel súťaže.


V Bratislave dňa, 30.7.2021

SÚŤAŽ O DARČEKY OD PSS – partnera slovenského filmu!

Štatút spotrebiteľskej súťaže – podujatie Kino pod hviezdami Bratislava

SÚŤAŽ O DARČEKY OD PSS – partnera slovenského filmu!
Štatút spotrebiteľskej súťaže – podujatie Kino pod hviezdami Bratislava 1. Organizátor súťaže

Slovenská filmová a televízna akadémia, Grösslingová 32, 811 09 Bratislava zápis: Ministerstvo vnútra SR, VVS/1 – 900/90 -13213, IČO: 31755607, DIČ: 2021544415
IČ DPH: Nie je platca DPH

2. Doba a miesto konania súťaže:

Súťaž prebieha v dobe od 3.8.2021 do 12.8.2021 vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky.

3. Účasť v súťaži a princíp súťaže:

3.1 Súťaže sa môže zúčastniť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).

3.2 Do súťaže sa súťažiaci zapojí splnením nasledovných podmienok:
napíšte do komentára, ktorý slovenský film máte najradšej. Označte 2 osoby, s ktorými by ste radi išli do Kina pod hviezdami. Sledujte @prvastavebnasporitelna a @kinopodhviezdami

3.3. Súťažiaci sa do súťaže môže zaradiť opakovane, avšak výhercom sa môže stať len jedenkrát počas celého trvania doby súťaže.

3.4 Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora ako aj ďalších subjektov spolupracujúcich na organizácii súťaže (vrátane osôb v obdobnom vzťahu), ako aj osoby im blízke. V prípade, ak sa výhercom súťaže stane takáto osoba a organizátor sa o tejto skutočnosti pri vynaložení primeranej starostlivosti dozvie, výhra vsúťaži jej nebude odovzdaná. Za blízke osoby sa považujú osoby uvedené v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

3.5 Osoby nespĺňajúce podmienky pre účasť v súťaži a/alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že sa takáto osoba aj napriek uvedenému stala účastníkom súťaže a/alebo výhercom súťaže (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), môže byť zo súťaže vylúčená (resp. vyradená) a nemá nárok na výhru, ktorá bez náhrady prepadá v prospech organizátora. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže, a to najmä v prípade, ak bude mať podozrenie, že účastník súťaže dosiahol účasť v súťaži alebo výsledok v súťaži podvodným konaním, konaním v rozpore s pravidlami súťaže alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi (bez ohľadu na skutočnosť či sa bude jednať o konanie účastníka alebo inej osoby). Toto rozhodnutie organizátora je konečné, bez možnosti odvolania.

4. Výhry v súťaži

4.1 Súťaž končí 12. augusta. Dvoch víťazov originálnych darčekov od Prvej stavebnej sporiteľne oznámime a vyberieme na profile Kina pod hviezdami.

4.2 Výherca bude o výhre informovaný organizátorom prostredníctvom komentára pod súťažným príspevkom na Instagramovom profile @kinopodhviezdami najneskôr do
5 pracovných dní od vyžrebovania podľa bodu 4.1 s požiadavkou zaslania kontaktných údajov.

4.3 Odovzdanie výhier bude organizačne zabezpečovať organizátor. Výhra v súťaži bude výhercovi odovzdaná spôsobom aza podmienok dojednaných medzi organizátorom a výhercom. Organizátor je však povinný výhru odovzdať do 14 kalendárnych dní od prijatia kontaktných údajov výhercu. V prípade, ak sa výhru nepodarí výhercovi za dojednaných podmienok odovzdať, nárok výhercu na jej získanie v plnom rozsahu a bez akejkoľvek náhrady zaniká.

4.4 V prípade, že sa výherca do 7 kalendárnych dní od oznámenia výhry neskontaktuje s organizátorom spôsobom uvedeným v oznámení o výhre, stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech organizátora.

5. Súhlas so spracúvaním osobných údajov a autorské práva

5.1 Súťažiaci účasťou v súťaži potvrdzuje súhlas súplnými pravidlami súťaže, pričom organizátorovi udeľuje súhlas na spracúvanie všetkých ním poskytnutých osobných údajov. Organizátor je oprávnený osobné údaje spracúvať na účel realizácie súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne, na dobu konania súťaže a dobu 3 mesiacov po skončení doby konania súťaže, a je možné ho kedykoľvek odvolať, a to bezplatne, písomne, formou listu obsahujúceho odvolanie súhlasu doručeného organizátorovi. Odvolanie súhlasu počas doby konania súťaže a/alebo do odovzdania výhry v súťaži výhercovi má za následok vylúčenie súťažiaceho zo súťaže a/alebo nemožnosť odovzdať výhru výhercovi v súťaži. Organizátor je oprávnený osobné údaje spracúvať až do odvolania súhlasu s ich spracúvaním alebo do uplynutia doby, na ktorú sa súhlas udeľuje, a po odvolaní súhlasu alebo uplynutí doby, na ktorú sa súhlas udeľuje, zabezpečí ich blokovanie a likvidáciu v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej aj „Zákon“); uvedené pritom nemá vplyv na prípadné povinné spracúvanie alebo archivovanie osobných údajov na základe osobitného právneho predpisu. Súťažiaci má vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom všetky práva ustanovené Zákonom, najmä ustanovením § 28 a súvisiacimi ustanoveniami Zákona (o. i. právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 a nasl. Zákona). Osobné údaje súťažiacich je možné bezplatne zverejniť, s čím súťažiaci účasťou v súťaži výslovne súhlasí. Organizátor je oprávnený osobné údaje spracúvať aj prostredníctvom tretích osôb. Organizátor je oprávnený osobné údaje poskytnúť a/alebo sprístupniť aj tretím osobám, a to za účelom realizácie zasielania a/alebo doručovania výhier výhercom v súťaži.

5.2 Súťažiaci účasťou v súťaži výslovne potvrdzuje, že disponuje všetkými súhlasmi, ktoré v zmysle týchto pravidiel udeľuje. Účastník súťaže má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti so svojou účasťou v súťaži a udelením práv a súhlasov podľa týchto pravidiel vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich a definujúcich ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov. V prípade, ak účastník súťaže svojím konaním v rámci súťaže a/alebo v súvislosti s ňou poruší práva akejkoľvek tretej osoby, je za takéto porušenie plne zodpovedný.

6. Všeobecné podmienky

6.1 Súťaž nie je organizovaná, objednávaná, sponzorovaná, podporovaná, propagovaná, vykonávaná, riadená ani inak prepojená so spoločnosťou Instagram disponujúcou právami k sociálnej sieti Instagram. Údaje, skutočnosti a súhlasy udeľované v rámci súťaže sú udeľované organizátorovi , nie spoločnosti Instagram. Akékoľvek otázky, poznámky alebo podnety súvisiace so súťažou musia byť adresované organizátorovi, nie spoločnosti Instagram. Účastník súťaže berie na vedomie a v plnom rozsahu akceptuje, že spoločnosť Instagram nie je zodpovedná za organizáciu, realizáciu ani komunikáciu súťaže.

6.2 Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj úplný a bezpodmienečný súhlas s týmito úplnými pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

6.3 Súťažiaci berie na vedomie, že výhry v súťažiach môžu podliehať dani z príjmov v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení.

6.4 Účasť v súťaži ani výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Na účasť v súťaži nie je právny nárok.

6.5 Súťažiaci nemajú na základe tejto súťaže a/alebo v súvislosti s ňou nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora než na plnenia výslovne uvedené v týchto pravidlách, pričom aj nárok na tieto plnenia vzniká len za splnenia všetkých pre to ustanovených podmienok v zmysle týchto pravidiel. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora akékoľvek ďalšie plnenia nad rámec výhry výslovne uvedenej v týchto pravidlách.

6.6 Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady. V prípade, ak dôjde k zmenám v pravidlách súťaže, tieto zmeny budú uskutočnené písomne vo forme dodatku k týmto pravidlám súťaže a budú zverejnené na stránkach súťaže. Účinnosť zmien podľa predchádzajúcej vety nastáva okamihom ich zverejnenia podľa predchádzajúcej vety, ak nie je výslovne uvedený neskorší okamih nadobudnutia ich účinnosti.

6.7 Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže, a to najmä v prípade, ak bude mať podozrenie, že účastník súťaže dosiahol účasť v súťaži a/alebo výsledok v súťaži podvodným konaním alebo konaním v rozpore s pravidlami súťaže alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi, ktoré je spôsobilé ovplyvniť výsledky súťaže (bez ohľadu na skutočnosť či sa bude jednať o konanie účastníka súťaže alebo inej osoby). Toto rozhodnutie organizátora je konečné, bez možnosti odvolania.

6.8 Organizátor nezodpovedá za škody ani akékoľvek iné ujmy spôsobené akýmkoľvek konaním alebo nekonaním tretích osôb ani za akékoľvek technické problémy súvisiace so súťažou, najmä problémy pri prevádzke stránok súťaže, problémy na strane prepravcov, telefónnych operátorov alebo iných subjektov. Organizátor s konečnou platnosťou rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže a jej realizácie.

6.9 Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené výhrami vsúťaži a/alebo v súvislosti s nimi. Výhercovi nevzniká právo výhru reklamovať. Organizátor si vyhradzuje právo výhry podľa týchto pravidiel nahradiť inými výhrami obdobného typu a odpovedajúcej hodnoty ako aj meniť podmienky odovzdania výhier.

6.10 V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom týchto úplných pravidiel súťaže, platí znenie týchto úplných pravidiel súťaže.


V Bratislave dňa, 30.7.2021